CEFR

Common European Framework of Reference

Evropský refernční rámec pro jazyky

otevřít PDF graf

3 úrovně

Basic, Independent, Proficient

6 kategorií

A1, A2 / B1, B2 / C1, C2
Kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu žáka.
Zobrazit naši nabídku kurzů

Tento rámec poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnice pro vývoj kurikulí, zkoušek, učebnice atd. v celé Eropě. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat.

Rada Evropy ho vydala v roce 2001. Popisuje úrovně ovládání jazyka vyžadované současnými standardy, testy a zkouškami. Jedním z cílů jeho vzniku je usnadnit srovnávání odlišných systémů kvalifikací v různých zemích Evropské unie. Je to mezinárodní dokument, ve kterém jde o sjednocení kritérií jazykových znalostí. Stupně znalosti jsou rozděleny do úrovní A1 (začátečník) až C2 (nejvyšší úroveň). Jednotlivé stupně přesně popisují dovednosti, které na dané provni student musí mít. Každému stupni pak odpovídají jazykové zkoušky a učební materiály. Systém je platný pro celou Evropu a pro všechny jatzyky.

Tři úrovně, šest stupňů

Při určení obsahu znalostí, které jsou potřebné pro dosažení jednotlivých stupňů brali tvůrci stupnice do úvahy řadu kritérií. Kromě lingvistických znalostí, tj. gramatiky, slovní zásoby, syntaktických znalostí apod. sem včlenili také požadavky z oblasti sociální, tj. vnímavost studenta ke společenským konvencím a zvyklostem a všímali si také úrovně využití jazykových znalostí v každodenních situacích.

UŽIVATEL ZÁKLADŮ JAZYKA

A1 – Elementary (Breakthrough)

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

Odpovídající jazykové zkoušky:
např. City and Guilds Preliminary
Znalost anglické gramatiky

Slovesa to be (am, is, are), osobní a přivlastňovací zájmena, člen určitý a neurčitý, this, that, these, those, množné číslo podstatných jmen, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some a any, tázací zájmena se slovesem „be“, předložky místa, předložky časové, přítomný čas průběhový, tázací zájmena v přítomném čase průběhovém, přítomný čas prostý, přítomný čas prostý versus průběhový, there is/there are, modální slovesa – can (ability), určování času – Kolik je hodin?, vazba „going to“, minulý čas slovesa „to be“, tázací zájmena v minulém čase – sloveso „be“, minulý čas prostý, nepravidelná slovesa, want, would like, like a otázky a odpovědi

A2 – Pre-Intermediate (Waystage)

Studenti úrovně A2 rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a jeho okolí či nakupování a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

Odpovídající jazykové zkoušky:
Cambridge ESOL, KET, BEC Preliminary
Znalost anglické gramatiky

Přivlastňovací zájmena, stupňování přídavných jmen, člen určitý a neurčitý – opakování a rozšíření, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, ukazovací zájmena, příslovce určující frekvenci, přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý, nepravidelná slovasa, předpřítomný čas, minulý prostý versus předpřítomný čas, vyjádření budoucnosti, modální slovesa – část druhá, gerundium/infinitiv (want, like), určování času, předložky místa

SAMOSTATNÝ UŽIVATEL

B1 – Intermediate (Threshold)

Studenti úrovně B1 rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity, události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy, mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

Odpovídající jazykové zkoušky:
Cambridge ESOL PET, BEC Vantage
Znalost anglické gramatiky

Přítomný prostý versus průběhový, otázky na podmět (subject questions), minulý čas průběhový, minulý čas prostý a průběhový, used to, předpřítomný čas, budoucí čas – going to versus will, kondicionál, modální slovesa, trpný rod, nepřímá řeč, vztažné věty, much, many, a lot, předminulý čas

B2 – Upper-Intermediate (Vantage)

Rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prozu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

Odpovídající jazykové zkoušky:
Cambridge ESOL FCE
Znalost anglické gramatiky

Přítomný čas versus průběhový, minulý čas prostý versus průběhový, minulý čas versus předpřítomný čas, předminulý čas, vyjádření budoucnosti, předpřítomný čas prostý a průběhový, předminulý čas a předpřítomný čas, modální slovesa, kondicionál , zvratná zájmena, frázová slovesa

ZKUŠENÝ UŽIVATEL

C1 – Advanced (Effective Operational Proficiency)

Rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují se do literárních textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře.

Odpovídající jazykové zkoušky:
Cambridge ESOL CAE, BEC Higher atd.

C2 – Proficiency (Mastery)

Po krátkém přizpůsobení rozumí bez obtíží rodilým mluvčím hovoříčím o jakémkoli tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, bez narušení hovoru. Umí popisovat odborné texty apod.

Odpovídající jazykové zkoušky:
Cambridge ESOL CPE atd.

Typy zkoušek

ZKOUŠKY ZE VŠEOBECNÉ ANGLIČTINY – CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY

Zkoušky Cambridge ESOL jsou celosvětově uznávané jazykové zkoušky z angličtiny. V ČR pořádá tyto zkoušky několikrát ročně Britská rada. Většinou je nutné se na ně zaregistrovat 3 – 4 měsíce předem, vysledky jsou poté k disozici na internet asi za 2 měsíce a certifikáty o úspěšném složení se posílají poštou za přibližně 5 měsíců po datu zkoušky. Cambridgeské zkoušky proto nejsou vhodné, pokud potřebujete certifikát prokazující znalost jazyka rychle.
Rozlišuje se 5 stupňů náročnosti – KET, PET, FCE, CAE a CPE.

Úroveň Zkouška Obsah Vysvětlení zkratky
Level 1 KET Zkouška pro začátečníky (znalosti na úrovni stupně A2), kteří si chtějí osvojit základy anglického jazyka Key English Test
Level 2 PET Zkouška dokládá znalosti nutné pro každodenní styk v angličtině a schopnost základní komunikace v obecných tématech (stupeň B1) Preliminary English Test
Level 3 FCE Tako zkouška je vůbec nejrozšířenější zkouškou Cambridge ESOL. Je určena pro kandidáty se středně pokročilou znalostí angličtiny (stupeň B2), kteří jsou schopni komunikovat na lepší úrovni a vyžaduje znalost všech jazykových schopností. First Certificate in English
Level 4 CAE Tato zkouška dokládá velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny (stupeň C1), kdy student jsou schopní užívat jazyk při studiu i práci. Zkouška je uznávána jako doklad o způsobilosti studovat obory vyučované na britských univerzitách v angličtině. Cerfiticate of Advanced English
Level 5 CPE Tato zkouška je nejnáročnější z Cambridge ESOL. Odpovídá vysoké úrovni znalostí angličtiny (stupeň C2) a je uznávána v celé řadě zahraničních institucí po celém světě Certificate of Proficiency in English

ZKOUŠKY PRO DĚTI

Young Learners English Tests (YLE)

Starters, Movers and Flyers jsou jednotlivé stupně vedoucí ke hlavní skupině zkoušek Cambridge ESOL (např. KET a PET). Zkoušky YLE jsou koncipovány tak, že děti začínají výukou jednoduchých slov a pojmů na úrovni Starters a na dalších úrovních Movers a Flyers poznávají stále víc vyvinuté, složitější jazykové struktury.

KET – Key English Test/ KET for Schools

Zkouška je určena pro kandidáty, kteří mají za sebou zhruba 2 roky výuky (úroveň A2), je vhodná jako motivační pobídka pro děti a dospívající.

PET – Preliminary English Test/ PET for Schools

Zkouška z angličtiny PET je určená kandidátům, kteří mají za sebou zhruba 3 roky výuky dvakrát týdně (úroveň B1). Je vhodný jako motivační nástroj pro dospívající nebo jako jazyková kvalifikace pro recepční nebo nižší administrativní personál.

ZKOUŠKY Z OBCHODNÍ ANGLIČTINY

Business English Certificate (BEC) jsou tři odborné zkoušky, které ověřují znalost angličtiny v obchodním prostředí.

BEC Preliminary

Zkouška z angličtiny pro kandidáty se střední úrovní znalosti anglického jazyka (úroveň B1). Tato úroveň odpovídá stupni Cambridge Level 1 – PET

BEC Vantage

Zkouška z angličtiny pro kandidáty s pokročilejší úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře, od všeobecných povolání v kanceláři po výrobu a finanční služby (úroveň B2). Tato úroveň odpovídá úrovni Cambridge Level 3 – FCE.

BEC Higher

Zkouška z angličtiny pro kandidáty s pokročinou úrovní anglického jazyka, kteří již získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu (úroveň C1). Tyto zkoušky pro pokročilé jsou ekvivalntem Cambridge level 4 – CAE.

HODNOTÍCÍ STUPNĚ

Úspěšní kandidáti zkoušek

obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů:
Pass with Merit - uspěl na nejvyšší stupeň
Pass - uspěl

Neúspěšné stupně

Narrow fail - těsný neuspěch
Fail